Ydby Hede

ligger mellem Ydby og Boddum i Sydthy.

Der er tale om et lille område på godt 10 ha beliggende umiddelbart syd for den noget større Dover Plantage, som er privatejet. Naturstyrelsens areal indgår i et større naturområde omkring Boddum Bæk ådal og indgår sammen med privatejede arealer i det kulturhistorisk vigtige landskab Ydby Skjold, der tidligt blev fredet på grund de mange, tæt beliggende og højt i landskabet placerede bronzealderhøje.

Her er en samling af 50 gravhøje fra ældre bronzealder. Den er den største samling af gravhøje i Danmark, og mellem højene kan man se bevarede hjulspor, der formentlig er lige så gamle som højene selv

Raps

Raps (Brassica napus) er en 100-140 cm høj plante med karakteristiske gule blomster. Den er almindeligt dyrket, men findes desuden forvildet på affaldspladser og langs vejkanter. Planten dyrkes på grund af de olieholdige frø, der bruges til fremstilling af rapsolie.

P-plads

Der er ikke planer om særlige tiltag for kulturmiljø og fortidsminder i planperioden. Den eksisterende pleje fremgår af de følgende tekster.

hedearealer

Størstedelen af arealet består af kuperede hedearealer med spredt opvækst af træer. Kun godt to ha er bevokset, med eg som den dominerende træart.

Hedearealerne ligger på et højdedrag mellem Limfjorden og Dover Plantage i et landskab der veksler mellem skov, lysåbne heder og små marker. Mod øst falder terrænet ned mod Boddum Bæk.

lyse arealer

Området fastholdes som et naturområde præget af lysåbne arealer, der både er henholdsvis tørre og våde og hvor vegetationen enkelte steder er brudt, så der forekommer blottet sand. Den løbende naturpleje består af nedskæring af opvækst herunder særlig fokus på den invasive art almindelig tornblad. Denne suppleres med græsning og afbrænding, der også bevirker foryngelse af hedelyngen. En mosaik i naturplejen, varierende fugtighedsforhold og naturtyper bidrager til at sikre levesteder for de mange forskellige arter af sommerfugle, som er registreret på arealet, herunder eksempelvis spættet bredpande.

kuperet hede

Hensigten er at bevare arealerne som et område præget af de kuperede heder med spredt opvækst af træer og en åben moseparcel. De eksisterende skovbevoksede arealer udvikles gennem aktiv hugst til lysåbne fuldkronede enkeltstående træer, med høj landskabsværdi på sigt.

Der er registreret et højt antal af sjældne sommerfuglearter på Ydby Hede og det stiller krav til naturplejen. Det vigtigste krav sommerfuglene har, er blomsterrige heder og for bølleblåfuglens vedkommende også fugtige områder, såsom hedemoser, højmoser og hængesæk, hvor larvens værtsplante især er mosebølle og tranebær. Omvendt kræver spættet bredpande, tørre lysninger med forekomst af skovjordbær, krybende potentil, tormentil og agermåne Det er derfor vigtigt med en mosaik i naturplejen med græsning, så vegetationen holdes nede og der dannes tuer. Den lille bispetæge lever på mager og sandet jord og moderat våde hedeområder.

Skov?

Der er ikke udlagt skovudviklingstyper, idet landskabet på sigt udvikles til et lysåbent naturområde med spredte fuldkronede træer og som sådan ikke skovbevokset.

Den skovbevoksede del af Ydby Hede grænser op til den privatejede Dover Plantage. Arealet der udgør omkring to ha er bevokset med overvejende eg samt birk og lidt ædelgran. Skoven kan inddrages i det hegnede og afgræssede område med hede med henblik på udvikling af lysåben græsningsskov.

Skovarealerne er konverteret til lysåbne arealer, der forventes at udvikle sig til hede i løbet af en årrække.

Gravhøje

De fredede gravhøje i egebevoksningen plejes løbende efter behov med henblik på at nå en stabil plejetilstand, hvor højene står helt uden træer eller kun har enkelte udvalgte træer, og hvor et kronetag skaber skygge og minimerer ny opvækst på højene”.

får

Der er i sidste planperiode foretaget rydninger af de skovbevoksninger, der skønnes at have størst potentiale for udvikling af mere biodiversitet ved konvertering til lysåbne arealer. Alle ryddede arealer afgræsses så vidt muligt ved en justering af den nuværende indhegning.

Eg

Som led i den løbende naturpleje vil der med mellemrum blive ryddet forskellig træopvækst på de lysåbne arealer.

I løbet af planperioden foretages der tynding af eg i afdeling 607a med henblik på udvikling mod enkeltstående fuldkronede egetræer.

GALLERI

Forfatter

  • Finn Wilkens

    Kommafundamentalist og ortonørd og ansvarshavende chefredaktør med en livslang appetit på at skrive. THY.pt udgør et thyskt netmagasin, der både peger indad mod thyboerne og udad mod verden, og som er formuleret i et uhyre gammeldags sprog uden stavefejl og klicheer og floskler og smarte engelske ord. Der er planlagt og datolagt et antal indslag, herunder chefredaktørens sidste tekst. Han er oppe i alder, og man ved aldrig! Får du meddelelse om hans (alt for tidlige) død, skal du holde øje med hans allersidste artikel, som er hans egen nekrolog. På den måde kan hans gravskrift afleveres med et lille smil og være slutpunktummet for det tidligere KlitPosten.dk og THYposten.dk og nu THY.pt. Det har moret ham at lave netmagasinet og givet pensionistlivet farve og rødvin. Han lover at give et praj til de overlevende, såfremt han skulle havne et sted, hvorfra der kan sendes en sikker SMS.

    Vis alle indlæg